<div id="sticky-top"> </div><div id="sticky-placeholder"> </div>

Betalingsvoorwaarden

Home // Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Maaspoort

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen U als patiënt / cliënt en fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt / cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoud de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten behandeld kunnen worden.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt / cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Tevens worden bij herinneringen of aanmaningen de kosten hiervan in rekening gebracht van respectievelijk € 5,00 en € 10,00.
  • Indien de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeende met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.
  • De patiënt / cliënt is verantwoordelijk om de dekking van zijn verzekering uit te zoeken en de hoogte van de dekking zelf in de gaten te houden.
  • De patiënt / cliënt is zelf verantwoordelijk voor vergoeding vanuit zijn verzekering. Dit houdt het volgende in: Mocht de verzekering om een of andere gerechtigde reden de behandelingen niet vergoeden, dan dient de patiënt / cliënt de kosten van deze behandelingen zelf te voldoen.

 

Fysiotherapie Maaspoort
error: Content is protected !!